• Nginx 配置    1610   May 24, 2016 12:32:51 AM

  配置 Nginx  gzip压缩实现性能优化

  Nginx  gzip压缩模块提供了压缩文件内容的功能,用户请求的内容再发送到用户客户端之前,Nginx 服务器会根据一些具体的策略实施压缩,以节约网站出口带宽,同时加快数据传输效率,来提升用户访问体验。
 • Nginx 配置    1071   Sep 2, 2016 5:33:37 AM

  Yii2中 Nginx  配置 一例

  转载一个Yii2的nginx 虚拟主机配置 ,和url美化的相关配置 。
 • Nginx 配置    579   Jul 7, 2016 12:25:20 AM

  Nginx 虚拟主机配置 一例

  列举一个典型的Nignx虚拟主机配置 ,基于域名的配置 。